Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

04/06/2021 17:27

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI công bố báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty như sau: