Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Đại học Tân Tạo

04/06/2021 17:19

Công ty Cổ phần Đại học Tân Tạo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo như sau: