Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo hình thức tổ chức trực tuyến

04/06/2021 14:35

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo hình thức tổ chức trực tuyến như sau: