Thông báo thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

04/06/2021 14:31

Công ty Cổ phần Logistics Vicem thông báo thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau: