Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bằng hình thức trực tuyến

04/06/2021 13:33

Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bằng hình thức trực tuyến như sau: