Thông báo tài liệu bổ sung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

04/06/2021 13:29

Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu thông báo tài liệu bổ sung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau: