Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

04/06/2021 13:24

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau: