Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tăng Hoàng Quốc Thái

10/06/2021 17:38

Tăng Hoàng Quốc Thái báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam như sau: