Thông báo nhận được Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CTCB2012

10/06/2021 17:13

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo nhận được Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CTCB2012như sau: