Thông báo nhận được Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVPB2015

10/06/2021 17:09

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo nhận được Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVPB2015 như sau: