Thông báo nhận được Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CFPT2016

10/06/2021 17:04

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo nhận được Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CFPT2016 như sau: