Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình ESOP

10/06/2021 16:57

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình ESOP như sau: