Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan không còn là cổ đông lớn

10/06/2021 16:53

Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan không còn là cổ đông lớn Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam như sau: