Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021

10/06/2021 16:48

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 như sau: