Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận cho MIC phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

10/06/2021 15:27

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận cho MIC phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 như sau: