Thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

10/06/2021 15:25

 Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên công bố thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau: