Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Hồng

10/06/2021 15:22

Nguyễn Thị Hồng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh như sau: