Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

10/06/2021 13:42

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau: