Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CTCB2012

10/06/2021 10:17

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền TCB/8M/SSI/C/EU/Cash-09  (mã CK: CTCB2012) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau: