Thông báo Quyết định của UBCKNN về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh tại Hà Nội (Giám đốc chi nhánh)

11/06/2021 17:38

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Quyết định của UBCKNN về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh tại Hà Nội (Giám đốc chi nhánh) như sau: