Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Văn Cử

11/06/2021 17:31

Nguyễn Văn Cử thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt như sau: