Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Platinum Victory Pte Ltd

11/06/2021 17:01

Platinum Victory Pte Ltd báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh như sau: