Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

11/06/2021 16:45

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 như sau: