Thông báo nhận được quyết định của cục thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội về việc buộc OGC phải truy nộp số tiền 518.174.229 trả lại cho NHTM Đại Dương

07/07/2021 16:44

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông báo nhận được quyết định của cục thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội về việc buộc OGC phải truy nộp số tiền 518.174.229 trả lại cho NHTM Đại Dương như sau: