Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phan Chiến Thắng

17/08/2021 14:11

Phan Chiến Thắng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử – Viễn thông như sau: