Tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu OGC

31/08/2021 14:32

Ngày 14/04/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) đã ban hành Quyết định số 125/QĐ-SGDHCM chuyển cổ phiếu OGC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 21/04/2017 do Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 là -1.780,18 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2016 là -727,93 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 -2.479,73 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015 và 2016.

Ngày 27/08/2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2021, theo đó Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2021 là 42,92 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2021 là -2.623,79 tỷ đồng và vẫn còn vấn đề ngoại trừ và nhấn mạnh đã tồn tại trước đây (OGC đã có công văn số 70/2021/CV-OGC ngày 27/08/2021 giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán).

SGDCK TP.HCM tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu OGC do kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 tiếp tục có lại nhưng lỗ lũy kế nhiều (lỗ 2.623,79 tỷ đồng trên 3.000 tỷ đồng vốn góp chưa bao gồm ảnh hưởng của các vấn đề ngoại trừ), đồng thời những vấn đề ngoại trừ trên BCTC kiểm toán tồn tại đã lâu và công ty vẫn chưa khắc phục. Ngoài ra, nếu BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tiếp tục có ý kiến ngoại trừ sẽ bị rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc. Việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu OGC căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.