Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Minh Thắng

07/09/2021 17:21

Phạm Minh Thắng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử – Viễn thông như sau: