Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Phạm Ngọc Sinh

07/09/2021 17:10

Phạm Ngọc Sinh thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO như sau: