Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Thu Hương

07/09/2021 17:08

Nguyễn Thị Thu Hương báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong như sau: