Nghị quyết HĐQT về việc soạn dự thảo quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và BKS

07/09/2021 14:15

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC thông báo Nghị quyết HĐQT về việc soạn dự thảo quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và BKS như sau: