Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Phùng Thanh Nga

07/09/2021 14:13

Phùng Thanh Nga báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí như sau: