Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

07/09/2021 11:11

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (mã CK: SSB) được thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán với nội dung như sau: