Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

07/09/2021 11:10

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam (mã CK: BKG) như sau: