Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

07/09/2021 11:08

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (mã CK: CNG) như sau: