Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu

07/09/2021 11:05

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (mã CK: CRE) như sau: