Thông báo về việc thay đổi nội dung ngày đăng ký cuối cùng

07/09/2021 11:01

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc thay đổi nội dung ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (mã CK: GSP) như sau: