Thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

07/09/2021 10:24

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần KOSY (mã CK: KOS) như sau: