Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Xuân Lan

08/09/2021 16:44

 Nguyễn Thị Xuân Lan báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô như sau: