Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trần Trương Đoan Thục

08/09/2021 14:56

Trần Trương Đoan Thục báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long như sau: