Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CTCB2106

08/09/2021 11:55

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CTCB/5M/SSI/C/EU/Cash-11 (mã CK: CTCB2106) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau: