Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CSTB2107

08/09/2021 11:49

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CSTB/5M/SSI/C/EU/Cash-11 (mã CK: CSTB2107) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau: