Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CNVL2103

08/09/2021 11:40

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CNVL/5M/SSI/C/EU/Cash-11 (mã CK: CNVL2103) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau: