Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CMBB2104

08/09/2021 11:36

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CMBB/5M/SSI/C/EU/Cash-11 (mã CK: CMBB2104) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau: