Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Phạm Hoàng Việt

08/09/2021 11:08

Phạm Hoàng Việt báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings như sau: