Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

08/09/2021 09:41

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 của Công ty Cổ phần KOSY (mã CK: KOS) như sau: