Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Trần Ngọc Mỹ Trang

08/09/2021 09:34

Trần Ngọc Mỹ Trang thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn như sau: