Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

10/09/2021 17:26

 Công ty Cổ phần Camimex Group công bố Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau: