Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

10/09/2021 17:25

 Công ty Cổ phần Camimex Group thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau: