Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2021

10/09/2021 16:43

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ thông báo Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2021 như sau: