Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch cấp hạn mức thẻ tín dụng với Ông Hoàng Huy Trung

10/09/2021 16:37

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch cấp hạn mức thẻ tín dụng với Ông Hoàng Huy Trung như sau: